Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Verbredingsonderwijs

Levelwerk

Voor enkele leerlingen biedt de reguliere stof te weinig uitdaging. Aan deze leerlingen wordt Levelwerk aangeboden. Levelwerk is een methode voor hoogbegaafdheid en biedt een doorlopende leerlijn voor groep 3 tot en met 8. Eén keer per week worden zij door een ambulante leerkracht buiten de klas begeleid met dit werk.

Plusklas

Voor de leerlingen waar Levelwerk nog geen voldoende uitdaging bieden hebben wij een plusklas. Leerlingen worden geselecteerd door de leerkrachten op basis van criteria die in het beleidsplan Meer- en Hoogbegaafdheid zijn vastgelegd en de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de observaties tijdens de lessen. Er wordt gebruik gemaakt van het webbased systeem: Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid (DHH). Leerkrachten en ouders vullen in het DHH een vragenlijst in. Daarna volgt een advies dat door de leerkracht wordt besproken met de intern begeleider en de ouders. De plusklassen zijn er voor de groepen 3-5 (1 middag), groep 6 en 7 (beiden 1 ochtend) en groep 8 (1 middag). De groepen komen gedurende het gehele schooljaar 1 dagdeel per week bijeen op de maandag en de dinsdag onder leiding van juf Kirstin.

Schaken

Op de Comeniusschool is er ook een schaakclub. Leerlingen kunnen hiervoor kiezen wanneer zij meer uitdaging nodig hebben. Voorwaarden hiervoor zijn; dat de leerling de tijd kan missen in de klas, bereid is om wekelijks huiswerk te maken en constructief aan de lessen deelneemt. Er zijn vier verschillende groepen, ingedeeld op niveau en leeftijd met een maximum van 10 leerlingen per groep. De lessen worden gegeven door twee professionele schaakmeesters onder schooltijd. Aan het eind van het schooljaar vindt er een schaakexamen plaats onder toezicht van het KNSB. Tevens wordt er deelgenomen aan schoolschaaktoernooien. Meer informatie over schaken staat vermeld in het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid.

 

Passend onderwijs op de Comeniusschool

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Het overzicht in onderstaand PDF-document geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Onderstaand document is een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.